top of page

Regulamin Wypożyczalni

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU
stanowiące integralną część umowy wynajmu

I. Definicje

Określenia w umowie wynajmu i warunkach wynajmu samochodu oznaczają:

1. Wynajmujący – osoba reprezentująca firmę

2. Najemca – osoba, która wynajmuje dla siebie samochód i podpisuje umowę wynajmu.

3. Autoryzowany kierowca – dodatkowy kierowca, wpisany w umowie i zatwierdzony przez Wynajmującego. Najemca jednocześnie oświadcza, że Autoryzowany kierowca dostosuje się do warunków umowy wynajmu.

II. Wymagane dokumenty i formalności

1. Dowód osobisty /ewentualnie paszport/, oraz prawo jazdy ważne co najmniej 2 lata
2. Wymagany wiek kierowcy to przedział: 18 lat do 75 lat

III. Zapewnienia wynajmującego

1. Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny pojazdu oraz, że posiada on niezbędne dokumenty.
2. Najemca otrzymuje samochód z pełnym bakiem paliwa i z takim stanem ma go oddać. Koszt paliwa podczas wynajmu pokrywa Najemca.
3. Wynajmujący zapewnia wymagane wyposażenie pojazdu.
4. Samochód posiada pełne ubezpieczenie zgodnie z polisą AC,OC. Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe po użyciu alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających. Ubezpieczenie nie obejmuje również szkód powstałych w przypadku utraty dokumentów, lub kluczyków samochodu, oraz szkód poniżej wartości 1000 zł. W razie uszkodzenia pojazdu Wynajmujący potrąca wpłaconą kaucję z tytułu poniesionych strat

IV. Czas wynajmu

1. Okresem rozliczeniowym jest doba i liczona jest od chwili rozpoczęcia wynajmu.
2. Przedłużenie wynajmu o więcej niż 1 godzinę skutkuje dla Najemcy opłatą za następną dobę.
3. Samowolne przedłużenie okresu wynajmu o ponad jedną godzinę powoduje utratę wpłaconej kaucji, a wszelkie poniesione koszty związane z odebraniem samochodu obciążą Najemcę.
4. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu wynajmu musi zostać wcześniej zaakceptowane przez Wynajmującego.
5. Bezprawne korzystanie z pojazdu traktowane jest jako przywłaszczenie i zostaje zgłoszone Policji.
6. Wynajmujący może bez podania przyczyny może  zażądać zwrotu samochodu w trakcie trwania umowy.

V. Warunki użytkowania samochodu

1. Wynajem samochodu zaczyna się i kończy w tym samym miejscu.

2. Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód w takim stanie w jakim go wynajął.

3. W przypadku zabrudzenia pojazdu należy liczyć się z kosztami sprzątania, lub należy umyć i odkurzyć samochód we własnym zakresie.

Koszty sprzątania to:

  • Mycie samochodu – 70 zł brutto 

  • Odkurzanie i mycie wnętrza – 50 zł brutto

  • Czyszczenie tapicerki z plam – 500zł brutto

4. Pojazdem może kierować wyłącznie Najemca, lub Autoryzowany kierowca wymieniony w umowie wynajmu.

5. Samochód nie ma prawa opuszczać granic Polski bez zgody Wynajmującego. Wynajęty samochód nie może przekroczyć /zakaz bezwzględny/ granicy następujących państw: Rosji, Ukrainy, Białorusi, Łotwy, Litwy, Estonii, Mołdawii, Albanii, oraz terenów objętych działaniami wojennymi, bądź zamieszkami.

6. Samochód nie może uczestniczyć w wyścigach, rajdach, lub zawodach.

7. Najemca nie może przewozić dóbr i towarów niezgodnych z prawem celnym, drogowym, lub innym, oraz niezgodnych z przeznaczeniem pojazdu.

8. Wynajęty samochód nie może być używany pod wpływem alkoholu, narkotyków, lub innych środków odurzających. Skutki powstałe w wyniku nie przestrzegania tego zakazu obciążają w całości Najemcę.

9. Bez zgody Wynajmującego nie wolno pod rygorem utraty kaucji zarobkowo przewozić osób lub rzeczy.

10. Wynajętym pojazdem nie wolno holować innych pojazdów, lub przyczep.

11. Najemcy nie wolno pozostawiać w samochodzie dokumentów, oraz kluczyków pojazdu.

12. Wynajmujący nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne straty Najemcy spowodowane awarią samochodu.

13. Najemca ma zwrócić samochód z kompletem kluczy i dokumentów w miejscu i czasie określonym w umowie. Ich brak skutkuje dla Najemcy obowiązkiem zapłaty za powstałą szkodę /utrata kaucji/

14. Zalecane jest parkowanie pojazdu w miejscach strzeżonych, oraz zabieranie ze sobą wartościowych przedmiotów.

15. Podczas okresu wynajmu Najemca ma dbać o samochód, a w szczególności sprawdzać poziom oleju w silniku, oraz innych płynów pojazdu, kontrolować ciśnienie powietrza w oponach. Nie stosowanie się do powyższego czyni Najemcę winnym za wszelkie szkody wynikające z zaniedbania.

16. Jeśli Najemca został powiadomiony o zbliżającym się przeglądzie technicznym, to nie może przekroczyć liczby kilometrów, przy której planowany jest przegląd.

17. W razie awarii podczas wynajmu na wszelkie ewentualne naprawy pojazdu należy bezwzględnie uzyskać zgodę Wynajmującego. Koszty samowolnej naprawy obciążają w całości Najemcę.

18. W wynajętym samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz przewozu zwierząt. Nie przestrzeganie tego zakazu skutkuje utratą wpłaconej kaucji.

VI. Koszty wynajmu

1. Podana cena dotyczy wynajmu za cały okres w cenach netto i zawiera koszty ubezpieczenia OC/AC/NW
2. Za wynajem obowiązuje płatność z góry gotówką.
3. Z góry pobiera się również kaucję, która jest blokowana na czas wynajmu samochodu. Jej zwrot zależy od dochowania warunków umowy.
4. Ceny wynajmu za dobę obowiązują według cennika zamieszczonego na naszej stronie internetowej. za każdy kilometr ponad przyznany limit związany z ilością przejechanych kilometrów.
5. Wysokość kaucji wynosi: 1000 - 2000 zł zależnie od rodzaju wynajętego pojazdu.
6. Rezygnacja z rezerwacji do 24 godziny przed datą wynajmu obciąża Najemcę kosztami w wysokości 50% stawki na dobę.
7. W razie nie oddania samochodu z pełnym bakiem paliwa Wynajmujący obciąża Najemcę kwotą wynikłą z ilości dolania paliwa do pełnego stanu, oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 50 brutto zł.
8. Wpłacona przy Umowie wynajmu kwota w pierwszej kolejności rozliczana jest na poczet ewentualnych zdarzeń opisanych w tych warunkach, a następnie na poczet kosztów wynajmu wynikającego z okresu wynajmu, ilości przejechanych kilometrów i podatku VAT.

VII. Kolizje, uszkodzenia, kradzież

1. W razie wypadku, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne poinformowanie  Wynajmującego o tym zdarzeniu telefonicznie.

 2. Najemca odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z rażącego niedbalstwa. W przypadku uszkodzenia, lub straty pojazdu Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym fakcie Policji i Wynajmującego. Jeśli uszkodzenie samochodu nastąpiło w wyniku kolizji drogowej z winy osób trzecich Najemca zobowiązany jest do uzyskania oświadczenia sprawcy o jego winie, oraz pobrać od sprawcy jego dane z polisy ubezpiecz. OC.

3. Najemca zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu w terminie 48 godzin, raportu powypadkowego, aktualnej kserokopii prawa jazdy i dokumentu tożsamości kierowcy oraz kluczyków i dokumentów samochodu, raportu policyjnego określającego sprawcę zdarzenia

4. W razie braku możliwości dalszego samodzielnego poruszania samochodu Najemca w porozumieniu z Wynajmującym zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu.

5. Najemca odpowiada materialnie za drobne uszkodzenia tapicerki,

zarysowania lub wgniecenia karoserii, uszkodzenia ogumienia i felg w cenach napraw według cennika autoryzowanego Dealera.

6. W przypadku nie wywiązania się Najemcy z obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 2500,00 PLN.

VIII. Inne informacje

1. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w dokumentach Wynajmującego. W przypadku nie wywiązywania się z płatności, bądź przedstawienia fałszywych dokumentów – jego dane personalne zostaną przesłane do kartoteki osób zastrzeżonych tzw: czarna lista oraz do Krajowego Rejestru Długów

2. Najemca upoważnia Wynajmującego na wystawianie faktur VAT Bez jego podpisu.

3. Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i innych dokumentów drogą elektroniczną, na adres email wskazany w umowie wynajmu w tym wszelkie oświadczenia woli, wezwania i zawiadomienia.

4. Wiadomości i dokumenty wysłane na adres email Najemcy uznaje się za doręczone w momencie wysłania ich na adres email wskazany przez Najemcę.

5. Ewentualne spory wynikające z w/w umowy rozstrzygać będzie Sąd według siedziby Wynajmującego.

6. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy wynajmu Wynajmujący ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom zajmującym się egzekucją prawa.

7. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją, wynajmem samochodu, likwidacją szkód komunikacyjnych oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t. jedn. Dz.U. 2002r., nr 101, poz 926 ze zm.)

bottom of page